Utrecht: “Vertrouwensrelatie tussen besturen.”

Lees verder

Zeeland: “Een goede impuls voor mobiliteit!”

Lees verder

Groene Hart: “Het RTC maakt een rijker aanbod mogelijk.”

Lees verder

Schoolbestuurders vertellen
waarom zij samenwerken in een RTC.
 

“Het RTC is nadrukkelijk het initiatief van alle besturen.”

Profiel foto Jan Spier
“Vertrouwensrelatie en samenwerkingscultuur tussen besturen”

Jan Spier, Bestuursmanager van Fluenta en RTC Transvita

Aanvankelijk wilden we een oplossing voor krimpbesturen ontwikkelen, zorgen voor voldoende goed inzetbare invallers, ook na invoering van de WWZ, en de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten vergroten. Door de verwachte krapte is daar een extra doelstelling bijgekomen: talentvolle beginnende leerkrachten die op tijdelijke basis werken, een vaste aanstelling bieden en hen binden aan de aangesloten schoolbesturen.

Vertrouwen werkt aanstekelijk

Het RTC Transvita is vooral tot stand gekomen door heldere communicatie over de toegevoegde waarde. Maar bovenal omdat er al een vertrouwensrelatie en samenwerkingscultuur bestond tussen veel besturen in de regio. Enkele schoolbesturen hebben een voortrekkersrol vervuld en hebben in een vroeg stadium risico’s genomen. Bijvoorbeeld door de medewerkers van het RTC op de payroll te nemen. Daar spreken vertrouwen en ambitie uit en dat heeft ongetwijfeld een aanstekelijk effect gehad.

Belangrijkste resultaten

De oogst moet nog komen, maar de eerste scheuten komen al uit de bodem.

De besturen hebben zich erover uitgesproken dat zij zich willen verenigen in een rechtsvorm. Dat is echt een grote verandering en geeft een groot wederzijds vertrouwen aan.

De eerste kandidaten zijn ondertussen opgenomen in de ‘vaste pool’. De P&O’ers hebben zich verenigd in een werkgroep Transvita. Daarmee is de onderlinge afstemming en samenwerking op strategische HR-thema’s enorm op gang gekomen.

De echte toegevoegde waarde zullen we pas ervaren wanneer de ‘vaste pool’ goed gevuld is en we de scholen snel kunnen bedienen met goede en voldoende beschikbare invalkrachten. Transvita is goed op weg want het aantal inschrijvingen loopt snel op.

Tips voor andere besturen

 • Zorg vooral voor goede informatie en een zeer klantgerichte dienstverlenende houding vanuit het RTC in oprichting. Het RTC is nadrukkelijk het initiatief van alle besturen.
 • Betrokkenheid en eigenaarschap krijg je alleen voor elkaar wanneer het ‘van-, voor- en doorgevoel’ intact blijft en iedere partij, van groot tot klein, gehoord wordt.
Profiel foto Rinus Voet
Transfercentrum Onderwijs Zeeland:
“Een goede impuls voor mobiliteit!”

 Rinus Voet, voorzitter Prisma en TCOZ

In Zeeland daalt de omvang van het onderwijspersoneel dubbel zo hard als gemiddeld in Nederland. De hogere leeftijdscategorieën vormen een fiks cluster en relatief veel personeel gaat in de komende jaren met pensioen. Als we niet samenwerken, gaan minstens 150 arbeidsplaatsen verloren, zo toont het scenariomodel van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs aan. Dat is de belangrijkste reden om het Transfercentrum Onderwijs Zeeland op te richten. Daarnaast hebben schoolbesturen behoefte aan kennisdeling op het gebied van P&O-zaken en aan samenwerking op het gebied van professionalisering van leerkrachten.

Resultaten

Met het Transfercentrum Onderwijs Zeeland hebben we al veel bereikt! De vervanging wordt bijvoorbeeld centraal geregeld. Dat haalt veel werk bij directeuren weg en geeft rust.  De flexibele schil in de invalpool helpt de loonkosten voor de besturen te beperken. Diezelfde flexibele schil geeft meer mogelijkheden om jonge leerkrachten in de flexibele schil te benoemen. En tegelijkertijd

beperken we de uitstroom van leerkrachten naar een uitkering door hen in de flexibele schil in te zetten.

Winst voor Prisma

Ook voor ons eigen bestuur zijn er grote winstpunten. Prisma heeft personeel kunnen werven en benoemen in de A-pool. Daarmee hebben we ons personeelsbestand met bijna 5 procent kunnen uitbreiden zonder risico’s te lopen. Enkele zittende personeelsleden hebben hun kans gegrepen om de A-pool te bemensen. Een goede impuls voor de mobiliteit! Sinds de oprichting van het RTC hebben meer scholen zich aangesloten bij onze opleidingsacademie (3l Academie). Daarmee zijn de mogelijkheden in Zeeland om kwalitatief goede scholing goedkoper aan te bieden groter geworden. Ook wordt nu vaker een beroep gedaan op de deskundigheid van ons personeel en dat van andere besturen.

Tips voor andere besturen

 • Begin zo vroeg mogelijk elkaar te leren kennen.
 • Zet het RTC gezamenlijk op, maar laat enkele besturen/bestuurders het voortouw nemen.
 • Stel de inzet- en uitruilafspraken in de pool tijdig centraal vast en conformeer je eraan.
 • Neem vanaf het begin alle besturen (en directeuren) mee in de ontwikkelingen.

“Als we niet samenwerken, gaan minstens 150 arbeidsplaatsen verloren.”

“Het RTC is opgezet om de in- en uitstroom van leerkrachten in balans te brengen.”

Profiel foto Jan Keen Meindersma
“Het RTC maakt een
rijker aanbod mogelijk”

Jan-Kees Meindersma, voorzitter de Groeiling en RTC Cella

Door de vervangingsproblematiek met meer besturen in het RTC op te pakken, bieden we scholen met een vervangingsvraag een rijker aanbod aan goede leerkrachten, geven we onze medewerkers de mogelijkheid om hun voorkeuren beter te laten matchen met de vraag en zorgen we voor een hogere bezettingsgraad van onze medewerkers.

Het RTC is opgezet om de in- en uitstroom van leerkrachten in balans te brengen. Voor ons een prachtige kans om samen een efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten die ons helpt om ondanks de krimp goede nieuwe leerkrachten te behouden, ervaren leerkrachten een alternatief te bieden in hun loopbaan en de vervanging slim te regelen.

Vertrouwen

Hoe komt een RTC tot stand? Dat is vooral een kwestie van vertrouwen, urgentie voelen en met elkaar vaststellen dat samenwerking loont. Elke samenwerking begint aarzelend. Ook bij ons. Schoolbesturen kunnen met goede redenen besluiten om toch (nog) niet aan te sluiten bij het RTC. Dat is prima. Wij vonden het belangrijk om die besturen bij elkaar te krijgen die echt willen. Die begrijpen dat je op krimp en de daaropvolgende grijze golf alleen goed kunt anticiperen door vooruit te kijken en met elkaar aan een structurele oplossing te werken.

Die zien dat de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2016 grote gevolgen heeft voor het bijzonder onderwijs.

Opbrengsten

Het RTC is op dit moment nog niet operationeel. Wij rekenen op de volgende opbrengsten:

 • adequate, snelle en kwalitatief goede vervanging voor onze kinderen;
 • onze directeuren ontzorgen door hen werk en gedoe uit handen te nemen;
 • talentvolle, jonge leerkrachten behouden, ondanks teruglopende leerlingaantallen;
 • we bieden ervaren leerkrachten een nieuwe mobiliteitsmogelijkheid;
 • we versterken de samenwerking met collega-besturen in de regio.

Tip

Stel je als schoolbestuur drie vragen:

 • Hoe tevreden zijn mijn leerkrachten en directeuren over onze eigen vervangingsmogelijkheden?
 • Hoe efficiënt heb ik de vervanging geregeld en hoeveel kost mij dat op jaarbasis?
 • In hoeverre ben ik in staat jonge leerkrachten te behouden en te binden?

Maak op basis van de antwoorden een vergelijking, met een RTC als alternatief.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn